วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551

การติดตั้ง PostgreSQL และ phppgadmin

ติดตั้ง Postgresql
# aptitude install postgresql-8.1แก้ไขให้เรียกใช้งานจากลูกข่ายใด ๆ ก็ได้
# vi /etc/postgresql/8.1/main/postgresql.conf

listen_addresses '*'


ปรับตั้งสิทธิ์การเข้าใช้งาน
# vi /etc/postgresql/8.1/main/pg_hba.conf

#local all all ident sameuser
local all all md5
host all all 192.168.0.0/16 md5

รีสตาร์ทใหม่อีกครั้ง
# /etc/init.d/postgresql-8.1 restart


สร้าง User ของ PostgreSql สำหรับใช้งานใน phppgadmin
# su -l postgres -c "createuser -s -P admin"


ติดตั้ง apache2 ตรงนี้ต้องใช้คำสั่ง apt-get เพราะถ้าใช้ aptitude มันจะติดตั้ง postgresql 7.4 มาให้
ซึ่งเราต้องการใช้เวอร์ชั่น 8.1 หรือล่าสุดกว่านั้น
# apt-get install apache2 php5 php5-pgsql phppgadmin

ปรับตั้งให้ phppgadmin ทำงานกับ apache2 ได้
# dpkg-reconfigure phppgadmin

แก้ให้เครื่องอื่นๆ สามารถเรียกเข้ามาใช้งานได้
# vi /etc/phppgadmin/apache.conf
# deny from all
allow from 127.0.0.0/255.0.0.0
allow from all


เริ่ม apache2 ใหม่
# /etc/init.d/apache2 restart

ไม่มีความคิดเห็น: